Harbiye Askeri Müze

Osmanlı askeri sancaklarının analizleri
Osmanlı çadırlarının analizi
II. Mahmud'un otağı analizi
20. yüzyıl Osmanlı üniformalarının analizleriHarbiye Askeri Müzesi'nin tekstil objelerinin boyarmadde analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarına göre restorasyon ve konservasyonda yararlanılmak üzere raporlar hazırlandı. Sultan Reşad’ın sancağının restorasyonu için restorasyon desteği verildi.

351-444  envanter numaralı sancağın analizinde;
Kırmızı
: Carminic acid  (Dactylopius coccus Costa)

24764 envanter nolu Enver Paşa'nın koltuğu (deri) analizinde;
Deri koltuk: (Quercus infectoria Olivier) or (Quercus ithaburensis) ile boyanmıştır.