Galega officinalis

Galega officinalis
Elde Edilen Renkler
Sarı
İçerdiği Boyarmadde